Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie

e-mail: wikm@post.home.pl    tel: 87 643 23 71; 87 644 52 11

Godziny pracy:
7:00 – 15:00

7:00

Instrukcja montażu wodomierza
panele fotowoltaiczne przed siedzibą biura wodociągów augustów

Wykonawcą instalacji była firma 4 Technology Sp. z o.o. z Warszawy.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość netto instalacji to 360 000,00 zł. W ramach udzielonej pożyczki została przyznana kwota, która stanowi 100% wydatków poniesionych na inwestycję, czyli 360 000,00 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

W lutym 2024r. została ukończona budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Filtrowej w Augustowie o łącznej mocy 2×50 kWp.

Instalacja wykonana została z 210 modułów fotowoltaicznych mocowanych na konstrukcjach metalowych wsporczych, zabijanych w grunt o powierzchni czynnej
ok. 460m2.

Energia elektryczna wytworzona przez ogniwa będzie wykorzystana w całości na potrzeby zasilania obiektów znajdujących się na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Augustowie tj. budynków (administracyjny, garażowo – warstwowy, energetyczny, technologiczny i zbiornik reakcji), urządzeń technologicznych oraz studni głębinowych, w czasie rzeczywistym zaś powstałe nadwyżki w produkcji, jakie mogą wystąpić okresowo będą oddawane do sieci elektroenergetycznej.

Ujęcie Wody

W listopadzie 2007r. zakończono przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody realizowanej jako Projekt pt: „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Augustowie” współfinansowanej ze środków UE. Całkowity koszt Projektu wyniósł 12, 752 mln zł (netto), z czego 30% zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu 3: Rozwój lokalny (Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Pozostała część nakładów finansowych pochodziła z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu Urzędu Miasta w Augustowie oraz środków własnych Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie.

Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowej części miasta Augustów odległości ok. 2,0 km od centrum, zajmuje ona teren o powierzchni 9 ha. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Netta.

Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie została wybudowana i uruchomiona w 1984r. jako mechaniczno – biologiczna, z komorą regeneracji osadu, z osadnikami wstępnymi, komorami osadu czynnego oraz osadnikami wtórnymi.

W roku 1998 zakończono modernizację oczyszczalni polegającą na zamianie części mechanicznej – krat i piaskownika oraz przystosowaniu urządzeń oczyszczalni do usuwania związków węgla, azotu i fosforu częściowo na drodze biologicznej i częściowo chemicznej. Zmodernizowano również gospodarkę osadową i zainstalowano prasy do mechanicznego odwadniania osadu. Maksymalna przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni wynosi 10 000 m3/d.

Technologia uzdatniania wody

Na terenie stacji uzdatniania wody znajduje się zbiornik reakcji z budynkiem napowietrzania, budynek technologiczny, budynek garażowo – warsztatowy, budynek energetyczny, zbiorniki wody uzdatnionej oraz budynek administracyjny.

Woda dla potrzeb mieszkańców czerpana jest z utworów czwartorzędowych za pomocą 8 studni wierconych (o głębokości od 60 do 120m ppt) z pompami głębinowymi o łącznej wydajności 720,0 m3/h pracujących przemiennie. Studnie o nr I, II, III i IV wykonano wraz z budową SUW w latach 1973 – 1975, studnie V, VI i VII wykonywano sukcesywnie na przestrzeni lat 1989 – 2001. W 2020 roku została oddana do użytkowania studnia nr VII.

Skip to content