O Nas

Władze spółki

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie jest jednoosobową spółką Miasta Augustowa powstała 19.01.1993r. utworzoną na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie w Wodociągi i Kanalizacje Miejskie z o.o. w Augustowie – Akt notarialny repetytorium A 5636/92 z dnia 21.12.1992r.

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

– Zgromadzenie Wspólników

– Rada Nadzorcza

– Zarząd Spółki

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Kamil Krajewski  – Przewodniczący

Tomasz Śpiczko – Członek

Waldemar Dzierżyński –  Członek

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Prezes Zarządu Spółki – Bartosz Buczyński

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie prowadzi działalność usługową w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków z terenu miasta i ich oczyszczanie.

Kontakt

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie

ul. Filtrowa 2

16-300 Augustów

woj. podlaskie

Godziny Pracy WiKM: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Sekretariat

tel: 87 64 45 211

tel: 87 643 23 71

fax: 87 643 55 87

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne w godz. 15.00 – 7.00

tel: 87 64 45 211,

tel: 87 643 23 71

tel: 508 344 111

e-mail:wikm@post.home.pl        https://wikm.augustow.pl/

Nr KRS 0000095653

NIP 846-000-36-71     

REGON: 790058186   

Numer konta bankowego; Bank BPH SA O/ Augustów 48 1060 0076 000 3200 0127 9077

Kasa

od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do godz. 14.00

Organizacja Spółki

 • Prezes WIKM Sp. Z o.o. W Augustowie – Pokój 15
 • Główny Księgowy Prokurent – Pokój 16
 • Sekretariat – Pokój 15
 • Dział Techniczno – inwestycyjny – Pokój 14

– Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wod. – kan.

– Uzgodnienie dokumentacja projektowej

– Przygotowywanie i obsługa inwestycji

 • Dział Sprzedaży – Pokój 11, 12

– Zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

– Odczyt wodomierzy

– Rozliczanie odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków

– Rozpatrywanie reklamacji

 • Inkasenci
 • Dział Księgowości – Pokój 19
 • Dział zatrudnienia i płac – Pokój 21
 • Dział BHP i p.poż. – Pokój 22
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Pokój 18

– bieżąca eksploatacja sieci wod.-kan.

– odbiory techniczne przyłączy wod.-kan.

-realizacja inwestycji wod.-kan.

 • Oczyszczalnia Ścieków – ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów tel.: 87 643 28 69
 • Laboratorium – ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów tel.: 87 643 28 69
Skip to content